Welcome to Hill Country Christian School!

Elementary Faculty

The Elementary school faculty oversee grades Pre-K through 5th grade.

Gia Walton

Gia Walton

Crystal Davis

Crystal Davis

Shelley George

Shelley George

Kathy Vance

Kathy Vance

Becky Burkepile

Becky Burkepile

Mary Nelson

Mary Nelson

Cathy Ray

Cathy Ray

Tanya Jeter

Tanya Jeter

Renee Glasgow

Renee Glasgow